Tuesday, September 16, 2008

Donna Karan Spring 2009

Vlada Roslyakova


Natasha Poly


Viktoriya Sasonkina


Vlada Roslyakova


Natasha Poly


Viktoriya Sasonkina

No comments: